Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is van toepassing op het gebruik van het JOHNNY’S WORLD platform dat door Ms Josephine in samenwerking met Tradecast B.V. is ontwikkeld en wordt geëxploiteerd.

JOHNNY'S WORLD hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Wij willen u daarom op transparante en zo duidelijk mogelijke wijze informeren over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Ons privacybeleid is volledig afgestemd op de meest actuele wet- en regelgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In dit document treft u aan hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen. Wij raden u daarom aan om deze privacyverklaring goed door te nemen.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in de navolgende gevallen:

U heeft een gebruikersaccount aangemaakt op de website https://johnnysworld.tv

U maakt anderszins gebruik van onze diensten en heeft in dat kader een overeenkomst gesloten met het platform JOHNNY’S WORLD;

U heeft uw contactgegevens toegezonden via het contactformulier op de website johnnysworldtv.nl;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Indien u uw gegevens achterlaat op onze website of een overeenkomst sluit op JOHNNY'S WORLD, dan kunnen de volgende gegevens verwerkt worden:

Uw bedrijfsgegevens zoals KVK-nummer, bedrijfsnaam, BTW-nummer (indien van toepassing);

Uw voor- en achternaam;

Uw (vestigings)adres;

Uw telefoonnummer;

Uw e-mailadres;

Uw bankgegevens (indien van toepassing).

Naast uw persoonlijke gegevens, kunnen er push notifications gestuurd worden.

Naast uw persoonlijke gegevens, kan JOHNNY’S WORLD tevens bezoekersgedrag inzien. JOHNNY’S WORLD registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. JOHNNY’S WORLD slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform.

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt JOHNNY’S WORLD gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend website bezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Webpagina’s van derden

Het platform JOHNNY’S WORLD kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is JOHNNY’S WORLD niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

JOHNNY’S WORLD bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij JOHNNY’S WORLD opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Ms Josephine is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

Bedrijfsnaam: Ms Josephine

Rechtsgeldig vertegenwoordigd: John Williams

Gevestigd te: Den Haag 

KVK-nummer: 74866338 

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen JOHNNY’S WORLD, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

JOHNNY'S WORLD werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer JOHNNY’S WORLD wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen.

TradeCast B.V.

JOHNNY’S WORLD biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatform. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt JOHNNY’S WORLD samen met TradeCast B.V., gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website johnnysworld.tv.

JOHNNY’S WORLD zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

JOHNNY’S WORLD treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking.

JOHNNY’S WORLD verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u JOHNNY’S WORLD toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en opstuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer een ticket of product wordt gekocht).

Uw rechten

JOHNNY’S WORLD informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met JOHNNY’S WORLD deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op johnnysworld.tv of stuur een e-mail naar info@msjosephine.nl

Dataportabiliteit

Indien JOHNNY’S WORLD uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. JOHNNY’S WORLD kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elk moment kunt u JOHNNY’S WORLD verzoeken om uw – aan JOHNNY’S WORLD verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen. JOHNNY’S WORLD zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

JOHNNY’S WORLD is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. JOHNNY’S WORLD zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op JOHNNY’S WORLD rust.

U heeft een lopende overeenkomst met JOHNNY’S WORLD;

U heeft één of meerdere facturen van JOHNNY’S WORLD nog niet voldaan;

U wordt ervan verdacht dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar

Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal JOHNNY’S WORLD uw gegevens niet langer verwerken, tenzij JOHNNY’S WORLD een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina, waarin u aangeeft dat u geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “schrijf mij uit” of “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u JOHNNY’S WORLD verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. JOHNNY’S WORLD beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van JOHNNY’S WORLD bij de verwerking van uw gegevens.

JOHNNY’S WORLD heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat JOHNNY’S WORLD uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website johnnysworld.tv. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@josephine.nl.

Klachten

Indien u van mening bent dat JOHNNY’S WORLD uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

JOHNNY’S WORLD registreert bezoekersaantallen, activiteiten binnen het platform, eigenschappen van apparatuur waarmee wordt ingelogd, alsmede vanuit welke browsers wordt ingelogd, opgegeven interesse- c.q. voorkeursgebieden, verwijzingsverkeer en locatiegegevens. JOHNNY’S WORLD slaat deze gegevens geanonimiseerd op, met het doel om het aanbod steeds meer af te kunnen stemmen op de voorkeuren van bezoekers van het platform.

Cookies

Om het gebruik van het online platform te kunnen optimaliseren, maakt JOHNNY’S WORLD gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat tijdens het openen van pagina’s op onze website wordt meegestuurd en wordt opgeslagen op uw computer/tablet/smartphone. De op uw apparaat opgeslagen gegevens kunnen bij een volgend website bezoek weer naar onze servers gestuurd worden. Door de plaatsing van cookies wordt uw IP-adres verwerkt. U kunt cookies desgewenst verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser.

Webpagina’s van derden

Het platform JOHNNY’S WORLD kan links bevatten naar websites en/of diensten van derden. Ondanks de zorgvuldigheid van de selectie van links naar websites en/of diensten van derden is JOHNNY’S WORLD niet verantwoordelijkheid van de inhoud van websites van derden. Aangeraden wordt om de voorwaarden en het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens deze te gebruiken.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

JOHNNY’S WORLD bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor uw gegevens verzameld werden. Indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard. Wanneer u uw gebruikersaccount bij JOHNNY’S WORLD opheft, worden uw gegevens uiterlijk binnen 60 dagen verwijderd.

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Ms Josephine is beheerder van de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en is daarom tevens verantwoordelijk voor het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens conform de relevante wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Hieronder treft u alle belangrijke bedrijfsinformatie aan:

Bedrijfsnaam: Ms Josephine

Rechtsgeldig vertegenwoordigd: John Williams 

Gevestigd te: Den Haag

KVK-nummer: 74866338

Locatie gegevensopslag

De gegevens die wij van u verkrijgen worden opgeslagen op een server binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: de EER), maar kunnen mogelijk ook worden opgeslagen en verwerkt in een land buiten de EER. Indien een dergelijke gegevensoverdracht plaatsvindt, zal dit te allen tijde gebeuren overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen JOHNNY’S WORLD, uitsluitend met het doel om onze dienstverlening aan u te kunnen optimaliseren.

JOHNNY’S WORLD werkt daarnaast samen met derden. Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of wanneer JOHNNY’S WORLD wettelijk verplicht is om uw gegevens te delen.

TradeCast B.V.

JOHNNY’S WORLD biedt haar producten en diensten aan via een online videoplatform. Teneinde onze diensten op dat vlak mogelijk te maken, werkt JOHNNY’S WORLD samen met TradeCast B.V., gevestigd te 8017 JD Zwolle, aan het Hanzeplein 11-27. Dit bedrijf heeft inzage in de gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt op de website johnnysworldtv.nl

JOHNNY’S WORLD zal uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorsturen aan derden, wanneer u daarvoor geen expliciete toestemming hebt gegeven.

Beveiliging persoonsgegevens

JOHNNY’S WORLD treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Juridische grondslag

Indien wij persoonsgegevens van u verwerken ontvangt u van ons een bericht. Daarin zullen wij steeds aangeven wat de reden is voor deze gegevensverwerking.

JOHNNY’S WORLD verzamelt persoonsgegevens wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen en te verwerken; wanneer wij uw gegevens nodig hebben voor het sluiten van een overeenkomst (bijvoorbeeld een licentie- of gebruikersovereenkomst), of wanneer u JOHNNY’S WORLD toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken (bijvoorbeeld wanneer u een contactformulier invult en opstuurt via onze website, of wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief).

Uw rechten

JOHNNY’S WORLD informeert u graag over aan u toekomende rechten, wanneer u persoonsgegevens met JOHNNY’S WORLD deelt. U heeft in ieder geval recht op inzage, op dataportabiliteit, op rectificatie, op verwijdering en op restrictief gebruik van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

Inzage

U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van u bewaren. Indien u informatie wenst te ontvangen over de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen, neemt u dan contact op met ons via de contactpagina op johnnysworld.tv of stuur een e-mail naar info@josephine.nl

Dataportabiliteit

Indien JOHNNY’S WORLD uw gegevens verwerkt op basis van uw toestemming, of op basis van een met u gesloten overeenkomst, dan heeft u het recht om een kopie te ontvangen van uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat. JOHNNY’S WORLD kan deze gegevens aan u verstrekken, of – indien u dat wenst – overdragen aan een andere partij. Dit recht heeft alleen betrekking op gegevens die u aan ons heeft verstrekt.

Rectificatie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn.

Verwijdering

Op elk moment kunt u JOHNNY’S WORLD verzoeken om uw – aan JOHNNY’S WORLD verstrekte - persoonsgegevens te (laten) verwijderen.

JOHNNY’S WORLD zal uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderen, tenzij sprake is van de navolgende situaties:

JOHNNY’S WORLD is wettelijk verplicht om uw gegevens te bewaren. JOHNNY’S WORLD zal uw gegevens dan alleen verwerken voor zover en voor zolang die wettelijke verplichting op JOHNNY’S WORLD rust.

Mocht er sprake zijn van een overeenkomst tussen de gebruiker of mocht het gaan over facturen die niet zijn voldaan dan heeft JOHNNY’S WORLD de mogelijkheid de gegevens te bewaren.

Dat zelfde geldt voor als er sprake is dat u in de afgelopen vijf jaar onze diensten heeft misbruikt (denk aan het commercieel gebruik van een gebruikersaccount of het gebruik van onze diensten zonder dat daarvoor de benodigde licentie(s) zijn aanschaft).

Bezwaar

Gerechtvaardigd belang

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op basis van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal JOHNNY’S WORLD uw gegevens niet langer verwerken, tenzij JOHNNY’S WORLD een rechtsgrondslag kan aantonen voor deze gegevensbewerking, die zwaarder weegt dan uw belangen en rechten.

Directe marketing

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen directe marketing. Indien u niet langer directe marketing wenst te ontvangen kunt u een bericht versturen via onze contactpagina op johnnysworld.tv, waarin u aangeeft dat u 

geen directe marketing (denk aan nieuwsbrieven) wenst te ontvangen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om onder iedere eventuele nieuwsbrief die u van ons ontvangt op “schrijf mij uit” of “unsubscribe” te klikken en verdere instructies op te volgen.

Restrictie

Onder de navolgende omstandigheden kunt u JOHNNY’S WORLD verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken:

U maakt bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. JOHNNY'S WORLD beperkt de verwerking van persoonsgegevens in een dergelijk geval, totdat duidelijk is of uw belang zwaarder weegt dan de belangen van JOHNNY’S WORLD bij de verwerking van uw gegevens.

JOHNNY'S WORLD heeft niet langer een rechtsgrond om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, echter u wilt dat JOHNNY'S WORLD uw persoonsgegevens bewaart, zonder deze te gebruiken.

Updates

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt teneinde te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. De meest actuele versie van deze privacyverklaring wordt altijd beschikbaar gesteld op onze website www.johnnysworld.tv. Indien wij ons privacybeleid wijzigen, stellen wij betrokkenen altijd in kennis van deze wijzigingen. Desalniettemin adviseren wij u om ons privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Wanneer u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of u wilt één aan u toekomend recht uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat via info@josephine.nl

Klachten

Indien u van mening bent dat JOHNNY’S WORLD uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit laat onverlet dat u tevens het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze Voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 27 oktober 2020 © Ms Josephine